Privacy- en cookieverklaring

Centrico hecht aan een transparant privacy beleid dat voldoet aan de wettelijke regelingen zoals onder meer is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zodat voor iedereen duidelijk is welke gedragingen zijn toegestaan en welke niet en hoe Centrico waarborgt dat zij de privacy bepalingen naleeft. In deze privacy verklaring informeren wij u waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze beveiligen en welke rechten u heeft als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Centrico bv
Maaskade 25
5347 KD Oss
Tel: +31 412 627 415
E-mail: info@centrico.nl
KVKnummer: 16070956

Voor wie is deze privacy verklaring bedoeld?
- de klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers van Centrico;
- de medewerkers van Centrico en sollicitanten;
- de bezoekers van ons bedrijf;
- de bezoekers van de website van Centrico;
Centrico verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via deze website (bijvoorbeeld per e-mail), via (klant)contact, via een bezoek aan ons bedrijf, of op andere wijze uw persoonsgegevens aan ons kenbaar maakt. 
 
Welke gegevens verwerken wij?
 Wij verwerken de volgende gegevens, afhankelijk van de doelgroep, grondslagen en doeleinden, zoals hierna beschreven:
- Gegevens van klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, bedrijfsnaam, adresgegevens, financiële gegevens waaronder bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres,  
- Gegevens van medewerkers en sollicitanten: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, BSN, kopie ID,  Curriculum Vitae (CV), bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto; 
- Gegevens van bezoekers van ons bedrijf: daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres.
- Gegevens van bezoekers van de website:  daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres.

Welke grondslagen gebruikt Centrico voor het verwerken van persoonsgegevens en voor welke doelen?
-  ter uitvoering van een overeenkomst; zoals de verwerking van persoonsgegevens op basis van een  arbeidsovereenkomst met onze medewerkers en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten, relaties en leveranciers, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze internetdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
-  op grond van een wettelijke verplichting; zoals de verwerking van administratieve gegevens voor uitbetaling van loon en verwerking van gegevens ten behoeve van de belastingdienst, verzoeken van overheid;
-  voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Centrico, zoals het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroting en onderhoud van ons klantenbestand en verbetering van onze dienstverlening, controle van het gebruik van bedrijfseigendommen, alsmede voor de beveiliging van de onderneming en van het systeem van netwerkbeveiliging, het beschermen van bedrijfsgegevens en het tegengaan van lekken daarvan, de begeleiding en individuele beoordeling van medewerkers, het uitvoeren van sollicitatieprocedures;
- toestemming: in het geval Centrico bijzondere persoonsgegevens verwerkt zal zij, voor zover nodig, uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.
- verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van contracten en logistieke zaken, voor het uitvoeren van marktontwikkeling, daaronder begrepen het informeren van potentiele klanten en relaties omtrent producten en diensten van Centrico.
- Centrico verstuurt dagelijks een marktrapportage waarmee we relaties willen informeren over trends en prijsontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete, wederzijdse toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
- Centrico houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken.
Centrico gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld.   

Welke persoonsgegevens deelt Centrico met derden? 
Centrico verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden, afhankelijk van de doelgroep, onder meer gedeeld met een arbodienst, accountant, belastingdienst, hosting providers en ketenpartners. Deze derden, zogeheten verwerkers werken in opdracht van Centrico.
 
Hoe lang bewaart Centrico uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de in deze verklaring genoemde doeleinden te vervullen. Uw gegevens worden in ieder geval verwijderd indien u om verwijdering verzoekt.
 
Hoe beveiligt Centrico uw persoonsgegevens?
Centrico heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Verder treft Centrico  voorzieningen voor een goede beveiliging van haar systemen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking door Centrico van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Behalve het recht op inzage, heeft u tevens recht op verbetering, aanvulling, beperking, verwijdering (tenzij wij verplicht zijn deze te bewaren), afscherming en overdracht (dataportabiliteit) van uw persoonsgegevens. Verder kunt u een eenmaal aan Centrico gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U dient er rekening mee te houden dat uw verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens, maar ook uw verzoek om intrekking van uw toestemming betekent dat u niet meer van onze diensten gebruik kunt maken.  
Indien u van uw bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons(bij voorkeur) bereiken per e-mail info@centrico.nl  maar u kunt ons uiteraard ook per post bereiken: Maaskade 25, 5347 KD Oss. Wij zullen dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Mocht u alsnog een klacht hebben omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht indienen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen over of problemen hebben met deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: info@centrico.nl

Wijzigingen in ons privacy beleid
Centrico kan haar privacy beleid en daarmee deze privacy verklaring aanpassen. Centrico adviseert u om deze Privacyverklaring regelmatig te contoleren. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 5 juni 2019.